|ഇനിയും ജിമ്മ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ | Fitness Survey Analysed | Certified Fitness TrainerLOCK DOWN FITNESS SURVEY

കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ഒരു സർവ്വേ നടത്തിയിരുന്നു അതിനു 1000 ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു . ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുന്നത് ഈ സർവ്വേ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയും ജിമ്മും , ടറഫും പോലുള്ളവ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് .
Please SUBSCRIBE
Thanks for visiting.
I wish you good health and life

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Follow On:

Facebook~ https://fb.me/4bbfitnessguide
Instagram~ https://www.instagram.com/bibin.bbn/

For any doubts, queries and to contact fitness trainer : bbfitnessguide@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *